مقاله بیس حسابداری | دانلود انواع مقاله بیس حسابداری با ترجمه 2020

مقاله بیس حسابداری با ترجمه

Inducing structural change in academic accounting research (2015) عنوان مقاله بیس : القای تغییرات ساختاری در تحقیقات حسابداری دانشگاهی
Inducing structural change in academic accounting research (2015) عنوان مقاله بیس : القای تغییرات ساختاری در تحقیقات حسابداری دانشگاهی
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : ترجمه حسابداری تعهدی و بودجه ریزی و ساختاربندی مجدد از هویت های حسابداران بخش دولتی
The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities (2014) عنوان مقاله بیس : ترجمه حسابداری تعهدی و بودجه ریزی و ساختاربندی مجدد از هویت های حسابداران بخش دولتی
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : نظامی، مدیران و سلطه کنترل های حسابداری مدیریت: تفسیر واقع گرای انتقادی
Military, ‘managers’ and hegemonies of management accounting controls: A critical realist interpretation (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : نظامی، مدیران و سلطه کنترل های حسابداری مدیریت: تفسیر واقع گرای انتقادی
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : دیدگاه نهادی در مورد تغییرات در نقش حرفه ای حسابداران مدیریت

An institutional perspective on the changes in management accountants’ professional role (2020)

عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : دیدگاه نهادی در مورد تغییرات در نقش حرفه ای حسابداران مدیریت

مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : ارتباط دادن حسابداری زیست محیطی به سیستم های پاداش: مورد گزارش سود و زیان زیست محیطی
Linking environmental accounting to reward systems: the case of the Environmental Profit and Loss Account (2015) عنوان مقاله بیس : ارتباط دادن حسابداری زیست محیطی به سیستم های پاداش: مورد گزارش سود و زیان زیست محیطی
مشاهده جزئیات
Material flow cost accounting (MFCA) based approach for prioritisation of waste recovery (2015) عنوان مقاله بیس : رویکردی بر مبنای حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) برای اولویت بندی بازیافت ضایعات
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : بررسی جامع از روشهای حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آنها در صنعت خودرو
A comprehensive review of full cost accounting methods and their applicability to the automotive industry (2015) عنوان مقاله بیس : بررسی جامع از روشهای حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آنها در صنعت خودرو
مشاهده جزئیات
 عنوان مقاله بیس : حسابداری توان عملیاتی و عملکرد یک شرکت ساخت تحت تقاضا ی تصادفی و نرخ ضایعات
Throughput accounting and performance of a manufacturing company under stochastic demand and scrap rates (2015) عنوان مقاله بیس : حسابداری توان عملیاتی و عملکرد یک شرکت ساخت تحت تقاضا ی تصادفی و نرخ ضایعات
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : خوشه بندی مرحله اولیه در هنگام برآورد شاخص های کیفیت حسابداری با نقشه های خود سازمان دهی شده
Initial stage clustering when estimating accounting quality measures with self-organizing maps (2015) عنوان مقاله بیس : خوشه بندی مرحله اولیه در هنگام برآورد شاخص های کیفیت حسابداری با نقشه های خود سازمان دهی شده
مشاهده جزئیات
حسابداری : اثر تنظیمات حسابرسی بر کیفیت سود: شواهدی از چین
The effect of audit adjustments on earnings quality: Evidence from China (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : اثر تنظیمات حسابرسی بر کیفیت سود: شواهدی از چین
عنوان مقاله بیس : بی نظمی های قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: مشاهده هایی از از آفریقای جنوبی
Reportable irregularities and audit quality: Insights from South africa (2015) عنوان مقاله بیس : بی نظمی های قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: مشاهده هایی از از آفریقای جنوبی
مشاهده جزئیات
 عنوان مقاله بیس : ممیزی کیفیت به عنوان یک ابزار برای بهبود کیفیت در کتابخانه های انتخابی آموزش عالی اروپا
Quality Audits as a Tool for Quality Improvement in Selected European Higher Education Libraries (2014) عنوان مقاله بیس : ممیزی کیفیت به عنوان یک ابزار برای بهبود کیفیت در کتابخانه های انتخابی آموزش عالی اروپا
مشاهده جزئیات
Mandatory audit partner rotation, audit market concentration, and audit quality: Evidence from China (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : چرخش اجباری همیار حسابرسی، تراکم بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی: شواهدی از
چین
مشاهده جزئیات
(2019) عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساخت و ساز اسپانیایی
Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company

(2019) عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساخت و ساز اسپانیایی

مشاهده جزئیات
مقاله بیس : بازنگری در رابطه عملکرد بودجه مشارکتی: یک تحلیل در مورد تاثیر سطح تجزیه و تحلیل، انتخاب نمونه،
Reconsidering the participative budgeting performance relation: A meta-analysis regarding the impact of level of analysis, sample selection, measurement, and industry influences (2015) عنوان مقاله بیس : بازنگری در رابطه عملکرد بودجه مشارکتی: یک تحلیل در مورد تاثیر سطح تجزیه و تحلیل، انتخاب نمونه، ...
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهد از انگلستان
Ownership, capital structure and financing decision: Evidence from the UK (2015) عنوان مقاله بیس : مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهد از انگلستان
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : نقش بخش های عمومی و استانی در بهبود و اجرای کنترل های حسابداری، مالی و
The role of the general and provincial chapters in improving and enforcing accounting, financial and management controls in Benedictine monasteries in England 1215-1444 (2015) عنوان مقاله بیس : نقش بخش های عمومی و استانی در بهبود و اجرای کنترل های حسابداری، مالی و ...
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : نفوذ هیئت مدیره در انتخاب مدیران حسابداری خارجی
Board influence on the selection of external accounting executives (2015) عنوان مقاله بیس : نفوذ هیئت مدیره در انتخاب مدیران حسابداری خارجی
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : نمایندگی های حسابداری توسعه و کاهش صنعتی: برخی شواهد از کشتی سازی ویکرز ، 1910-1924
Accounting representation of industrial expansion and decline: Some evidence from practice at Vickers Shipbuilding, 1910–24 (2015) عنوان مقاله بیس : نمایندگی های حسابداری توسعه و کاهش صنعتی: برخی شواهد از کشتی سازی ویکرز ، 1910-1924
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس حسابداری : حسابداری مدیریت، مهندسی و مدیریت رشد شرکت: کلارک چپمن، 1864-1914 مشاهده جزئیات
Management accounting, engineering and the management of company growth: Clarke Chapman, 1864–1914 (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : حسابداری مدیریت، مهندسی و مدیریت رشد شرکت: کلارک چپمن، 1864-1914
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : عدم قطعیت، برگشت ناپذیری و استفاده از قواعد کلی در بودجه بندی سرمایه
Uncertainty, irreversibility and the use of ‘rules of thumb’ in capital budgeting (2015) عنوان مقاله بیس : عدم قطعیت، برگشت ناپذیری و استفاده از قواعد کلی در بودجه بندی سرمایه
مشاهده جزئیات
(2018) عنوان مقاله بیس حسابداری : شیوه های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان
Integrating corporate social responsibility into efforts to realize millennium development goals

(2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : شیوه های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان

مشاهده جزئیات
نوان مقاله بیس حسابداری : تاثیر عوامل فرهنگی روی اجرای استانداردهای حسابداری جهانی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه
The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : تاثیر عوامل فرهنگی روی اجرای استانداردهای حسابداری جهانی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : برخی از پیشنهادات نظری و روش شناختی برای مطالعات بررسی مدیریت قضاوت و درآمد حرفه ای حسابداران
Some theoretical and methodological suggestions for studies examining accountants' professional judgments and earnings management (2013) عنوان مقاله بیس : برخی از پیشنهادات نظری و روش شناختی برای مطالعات بررسی مدیریت قضاوت و درآمد حرفه ای حسابداران
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : آماده سازی حسابداران برای برقراری ارتباط بهتر: مطالعه وظایف، مهارت ها، و ویژگی های ارتباطات در سنگاپور
Making entry-level accountants better communicators: A Singapore-based study of communication tasks, skills, and attributes (2015) عنوان مقاله بیس : آماده سازی حسابداران برای برقراری ارتباط بهتر: مطالعه وظایف، مهارت ها، و ویژگی های ارتباطات در سنگاپور
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : رکود در تحقیقات آموزش حسابداری
Stagnation in accounting education research

(2015) عنوان مقاله بیس : رکود در تحقیقات آموزش حسابداری

مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس حسابداری : چگونه حسابداری آغاز می شود: شکل گیری هدف و یکپارچگی زیرساخت
How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : چگونه حسابداری آغاز می شود: شکل گیری هدف و یکپارچگی زیرساخت
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس حسابداری : بودجه بندی تبلیغاتی چندمحصوله چند زمانه: بهینه سازی مدلسازی تصادفی
Multi Period Multi product Advertising Budgeting: Stochastic Optimization Modeling (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : بودجه بندی تبلیغاتی چندمحصوله چند زمانه: بهینه سازی مدلسازی تصادفی
مشاهده جزئیات
عنوان مقاله بیس : آیا کمیته های حسابرسی هزینه های وکالت (نمایندگی) ساختار مالکیت را کاهش می دهند؟
Do audit committees reduce the agency costs of ownership structure? (2015) عنوان مقاله بیس : آیا کمیته های حسابرسی هزینه های وکالت (نمایندگی) ساختار مالکیت را کاهش می دهند؟
مشاهده جزئیات
حسابداری هزینه کامل در تجزیه و تحلیل راندمان جمع آوری زباله تفکیک شده: پیشنهاد روش
Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal (2015) حسابداری هزینه کامل در تجزیه و تحلیل راندمان جمع آوری زباله تفکیک شده: پیشنهاد روش
مشاهده جزئیات
تعیین کننده های کسری بودجه در اروپا: نقش و روابط قوانین مالی، شوراهای مالی، حسابداری خلاق و یورو
Determinants of budget deficits in Europe: The role and relations of fiscal rules, fiscal councils, creative accounting and the Euro (2015) تعیین کننده های کسری بودجه در اروپا: نقش و روابط قوانین مالی، شوراهای مالی، حسابداری خلاق و یورو
مشاهده جزئیات
روش های تحقیق و روش هایی برای خلق دانش در حسابداری
Research methods and methodology towards knowledge creation in accounting (2014) روش های تحقیق و روش هایی برای خلق دانش در حسابداری
مشاهده جزئیات
سیاست تقسیم سود بانکی و بحران مالی جهانی: شواهد تجربی از اروپا
Bank dividend policy and the global financial crisis: Empirical evidence from Europe (2015) سیاست تقسیم سود بانکی و بحران مالی جهانی: شواهد تجربی از اروپا
مشاهده جزئیات
(2015) تابع جریمه با تخفیف گربر-SHIU در مدل ریسک کلاسیک با سیاست تقسیم سود ضربتی
The Gerber–Shiu discounted penalty function in the classical risk model with impulsive dividend policy (2015) تابع جریمه با تخفیف گربر-SHIU در مدل ریسک کلاسیک با سیاست تقسیم سود ضربتی
مشاهده جزئیات
شیوه های بودجه بندی سرمایه: بررسی شرکت های اروپایی شرقی و مرکزی
Capital budgeting practices: A survey of Central and Eastern European firms (2015) شیوه های بودجه بندی سرمایه: بررسی شرکت های اروپایی شرقی و مرکزی
مشاهده جزئیات
گفتمان انتقادی روشنفکران مسلمان و موضوع بهره (ربا): مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
Critical Muslim Intellectuals’ discourse and the issue of Interest: Implications for Islamic accounting and banking (2015) گفتمان انتقادی روشنفکران مسلمان و موضوع بهره (ربا): مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
مشاهده جزئیات
Management accounting and decision making: Two case studies of outsourcing (2015) حسابداری مدیریت و تصمیم گیری: دو مورد از برون سپاری
Management accounting and decision making: Two case studies of outsourcing (2015) حسابداری مدیریت و تصمیم گیری: دو مورد از برون سپاری
مشاهده جزئیات
Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle (2013)

گفتگو با حسابداران زندانی: مثلث انگیزه، فرصت و تقلب

مشاهده جزئیات
Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries (2015) تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا
Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries (2015) تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا
مشاهده جزئیات
توسعه در مقررات حسابداری: یک کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی سال 2013
Developments in accounting regulation: A synthesis and annotated bibliography of evidence and commentary in the 2013 academic literature (2015) توسعه در مقررات حسابداری: یک کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی سال 2013
مشاهده جزئیات
ایدئولوژی آمریکا، سوسیالیسم و تئوری حسابداری مالی
American ideology, socialism and financial accounting theory: A counter view (2015) ایدئولوژی آمریکا، سوسیالیسم و تئوری حسابداری مالی
مشاهده جزئیات
دست شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد
The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence (2015) دست شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد
مشاهده جزئیات
مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم
Participation, accounting and learning how to implement a new vision (2015) مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم.
مشاهده جزئیات
محیط زیست به عنوان فرار داده: تصویب واقعیت های انتشار در حسابداری کربن شرکت های بزرگ
Environment as datascape: Enacting emission realities in corporate carbon accounting (2015) محیط زیست به عنوان فرار داده: تصویب واقعیت های انتشار در حسابداری کربن شرکت های بزرگ
مشاهده جزئیات
The problem of management bias in accounting estimates: An investor perspective on root causes and solutions (مشکل انحراف مدیر2015) یت در برآوردهای حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در علل ریشه ای و راه حل
مشاهده جزئیات
تاثیر شخصیت بر تحمل خطر و تصمیمات سرمایه گذاری
Impact of personality on risk tolerance and investment decisions (2015) تاثیر شخصیت بر تحمل خطر و تصمیمات سرمایه گذاری
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله بیس حسابداری

Integrating corporate social responsibility into efforts to realize millennium development goals (2014) یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تلاش برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای هزاره
مشاهده جزئیات
Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship (CARE): antidotes to poverty, insecurity and underdevelopment in Nigeria (2013) مسئولیت اجتماعی شرکت و کارآفرینی (CARE): پادزهر فقر، ناامنی و عدم توسعه در نیجریه
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility: what motivates management to disclose? (2014) مسئولیت اجتماعی شرکت ها: چه چیزی مدیریت را تحریک به افشا می کند؟
مشاهده جزئیات
The effect of corporate social responsibility on firm risk (2013) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت روی ریسک شرکت
مشاهده جزئیات
The accountant's’ perspective on sustainable business practices in SMEs (2014) دیدگاه حسابدار در مورد شیوه های کسب و کار پایدار در شرکتهای کوچک و متوسط
مشاهده جزئیات
نفوذ تئوری، ارشدیت، و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران
Influence of theory, seniority, and religiosity on the ethical awareness of accountants (2014) نفوذ تئوری، ارشدیت، و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران
مشاهده جزئیات
جامعه به عنوان ذینفعان برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مالزی: نتایج در توسعه جامعه
Community as stakeholder of the corporate social responsibility programme in Malaysia: outcomes in community development (2013) جامعه به عنوان ذینفعان برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مالزی: نتایج در توسعه جامعه
مشاهده جزئیات
دانلود مقاله بیس حسابداری
Corporate social responsibility practice and corporate financial performance: evidence from Nigeria companies (2014) عمل مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی شرکت: شواهد از شرکت های نیجریه
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله حسابداری 2019

Impact of executive citizenship and organizational commitment on corporate social responsibility (2014) تاثیر شهروندی اجرایی و تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility and its impact in consumer decision-making (2014) مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن در تصمیم گیری مصرف کننده
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility, environmental leadership and financial performance (2013) مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رهبری محیط زیست و عملکرد مالی
مشاهده جزئیات
Elements affecting social responsibility in supply chains (2015) عناصر موثر بر مسئولیت اجتماعی در زنجیره تامین
مشاهده جزئیات
Promoting corporate social responsibility and sustainability: a model of integrity (2015) ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پایداری: یک مدل از تمامیت (کمال)
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی
Broadening out and opening up: an agonistic attitude toward progressive social accounting (2015) گسترش و باز کردن: نگرش مجادله ای نسبت به حسابداری اجتماعی مترقی
مشاهده جزئیات
The local government accountants’ perspective on sustainability (2015) دیدگاه حسابداران دولت محلی بر پایداری
مشاهده جزئیات
Carbon management accounting and reporting in practice (2015) حسابداری مدیریت کربن و گزارش در عمل
مشاهده جزئیات
benefit corporations as a socially responsible business model: the role of accounting (2015) شرکت های سود به عنوان یک مدل کسب و کار با مسئولیت اجتماعی: نقش حسابداری
مشاهده جزئیات

دانلود رایگان مقاله حسابداری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله حسابداری با ترجمه
How does moral intensity impact the moral judgments and whistleblowing intentions of professional accountants? (2015) چگونه شدت اخلاقیات بر قضاوت های اخلاقی و نیت های افشاگرانه حسابداران حرفه ای اثرگذار است؟
مشاهده جزئیات
Leadership, budget participation, budgetary fairness, and organizational commitment (2014) رهبری، مشارکت در بودجه، انصاف بودجه ای و تعهد سازمانی
مشاهده جزئیات
Procedural justice and information sharing during the budgeting process (2014) عدالت رویه ای و به اشتراک گذاری اطلاعات در طول فرآیند بودجه بندی
مشاهده جزئیات
Perspectives on information literacy in the accounting curriculum (2015) چشم اندازی به سواد اطلاعاتی در برنامه های آموزشی و تحصیلی حسابداری
مشاهده جزئیات
دانلود رایگان مقاله حسابداری دولتی
The impact of corporate social responsibility on employee performance and cost (2015) تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد کارکنان و هزینه
مشاهده جزئیات

دانلود رایگان مقاله حسابداری دولتی

Do stakeholders and social obligations drive corporate social and environmental responsibility reporting? Managerial views from a developing country (2015) آیا سهامداران و تعهدات اجتماعی گزارش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت های بزرگ را جهت می دهد؟ دیدگاه های مدیریتی از یک کشور ...
مشاهده جزئیات
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices: Evidence from the United Kingdom (2015) بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر قیمت سهام : شواهد از انگلستان
مشاهده جزئیات
External accountants’ business advice and SME performance (2015) مشاوره کسب و کار حسابداران خارجی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME)
مشاهده جزئیات
Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility Evidence from Bangladesh (2015) ویژگی های شرکت، تنوع هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: مدارک و شواهد از بنگلادش
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه مدیریت (بدون ترجمه):اثرات شیوه‌های تجارت با دادخواهی شرعی بر عملکرد مالی طولانی مدت-2019 Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance -2019 الزویر-ساینس دایرکت
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عوامل تعیین کننده ی حاشیه های بانکی در یک سیستم بانکی دوگانه (2017) Determinants of bank margins in a dual banking system (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: اعتماد سیستم بانکی، اعتماد بانکی، و وفاداری بانکی (2016) Banking system trust, bank trust, and bank loyalty (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: تاثیرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی: مورد صنعت حسابرسی چین (2016) The joint effects of social identity and institutional pressures on audit quality: The case of the Chinese Audit Industry (2016)
مشاهده جزئیات

مقاله بیس حسابداری 2019

مقاله بیس حسابداری 2019
مقاله بیس پایان نامه: مدل سازی زنجیره های تامین سبز و ناب: چشم انداز بهره وری اقتصادی (2017) Modelling green and lean supply chains: An eco-efficiency perspective (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: گسترش و توسعه: یک نگرش تلخ نسبت به حسابداری اجتماعی پیشرفته Broadening out and opening up: an agonistic attitude toward progressive social accounting2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: اثرات سياست مسئوليت اجرايي شركت بر محافظه كاري حسابداري The effects of mandatory corporate social responsibility policy on accounting conservatism2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی عملکرد حسابرسان: یک ابزار سازنده یا مخرب از خروجی حسابرسی Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی و مامور "خرید سهام " در پلیس آمریکا Organizational justice and officer “buy in” in American policing2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی عملکرد حسابرسان: یک ابزار سازنده یا مخرب از خروجی حسابرسی Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: اندازه گیری بهره وری مدیریت امکانات Measuring the productivity of facilities management2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: فعال سازی پذیرش بانکداری اینترنتی: یک آزمایش تجربی از مدل پذیرش تکنولوژی پیشرفته (TAM) Enabling internet banking adoption: An empirical examination with an augmented technology acceptance model (TAM)2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه:شیوه های بانکی مشتری محور برای مشتریان شرکت های بنگلادش A model of customer-centric banking practices for corporate clients in Bangladesh2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی و گردش مالی هزار ساله در حسابداری عمومی Organizational justice and millennial turnover in public accounting2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: نقش انصاف در ارائه ی خدمات و قصد رفتاری مشتری: شواهدی از صنعت بانکداری غنا Service fairness and customer behavioral intention: Evidence from the Ghanaian banking industry2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: تاثیر استفاده از استراتژی اقیانوس آبی در مزیت رقابتی بانک های تجاری عربستان سعودی The Impact of applying the Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of Commercial Banks in Saudi Arabia2017
مشاهده جزئیات

مقاله حسابداری isi

مقاله حسابداری isi
مقاله بیس پایان نامه: عومل تعدیل‌کننده در ارتباط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری شواهد به دست آمده از بخش بانکی در زیمبابوه Mediators of the relationship between service quality and customer loyalty Evidence from the banking sector in Zimbabwe (2017  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: الگوهای روندهای توسعه‌ی خدمات جدید در نظام بانکی Patterns of new service development processes in banking (2016  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عوامل تعیین‌ کننده در همکاری در ایحاد خدمات بانکی Determinants of co-creation in banking services (2017  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مدلی برای روش‌های بانکی مشتری-محور برای مشتریان شرکتی در بنگلادش A model of customer-centric banking practices for corporate clients in Bangladesh (2016  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: تفاوت‌های جمعیتی در شناخت کیفیت خدمات بانکی لبنان Demographic differences in Jordanian bank service quality perceptions (2017  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: آیا افشای مالی تاثیری بر ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری دارد؟ Does financial disclosure influence the value relevance of accounting information?(2013  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: شناسایی و تحلیل نوع‌شناسی برند‌سازی کارکنان با استفاده از خوشه بندی میانگین‌های c فازی Identification and analysis of employee branding typology using fuzzy c-means Clustering (2017  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: کاوشی در رابطه با ادراک حسابرسان بخش دولتی بر روی حسابرسی عملکرد در مالزی The perception of public sector auditors on performance audit in Malaysia: an exploratory tudy (2014  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: آیا کیفیت حسابرسی داخلی یک مفهوم چندمعنایی‌است؟ Internal audit quality: a polysemous notion? (2016  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: سودمندی اطلاعات حسابداری: شواهد به دست آمده از بازار مصری The usefulness of accounting information; evidence from the Egyptian market (2009)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: سبک کاربرد اطلاعات و استفاده از اطلاعات حسابداری: یک پژوهش مالزیایی Style of information usage and use of accounting information: a Malaysian study (2012)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: پذیرش یورو و کیفیت اطلاعات حسابداری Euro adoption and the quality of accounting information (2011)  
مشاهده جزئیات
10 Mar 2019