اقدام پژوهی معلمان ابتدایی - دبیرستان - متوسطه در قالب فایل ورد

اقدام‌ پژوهی (معلم پژوهنده)

اقدام‌ پژوهی‌ های راه‌یافته به مرحله استانی در سال های قبل
  عنوان اقدام‌ پژوهی نام پژوهشگر منطقه آموزشی
1 اقدام پژوهی معلمان با موضوع چگونه توانستيم دانش آموزان را به مطالعه كتابهاي غير درسي كتابخانه علاقه مند سازيم فرزانه عسكري قروه
2 اقدام پژوهی با موضوع علل گوشه گيري و افت تحصيلي نسيم چه بوده است؟ معصومه باقري سرنجيانه ديواندره
3 اقدام پژوهی با موضوع چگونه افسردگي دانش آموزم را بهبود بخشيدم ؟ شهلا اله مرادي سقز
4 اقدام پژوهی چگونگي كاهش ميزان تقلب دانش آموزان و افزايش انگيزه براي كسب نمره واقعي دردبيرستان دخترانه فاطميه درسال 88/89 طاهره صمصامي خداداد بيجار
5 چگونه توانستم نارسا نويسي زهرا دانش آموزپايه دوم را درمان نمايم .اقدام پژوهی با موضوع هوشنگ جمشيدي کراني
6 اقدام پژوهی موضوع: چگونه توانستم با تشكيل كارگاه آموزشي ياددهي- يادگيري ،سطح علمي دانش آموزان را افزايش دهم ودر وقت صرفه جويي كنم شريفه كوچكي کراني
7 اقدام پژوهی چگونه مشكلات املاي فارسي دانش آموزان مدرسه راهنمايي طالقاني را حل نمودم حسن اميني قروه
8 اقدام پژوهی موضوع : علل اختلال يادگيري درس املاء سينا وراههاي درمان آن داود بالادستيان کراني
9 شيوه جديد تدريس قسمت خواندن (reading)كتاب زبان سال سوم راهنمايي پروين رضائي کامياران
10 اقدام پژوهی چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها كمك كنم؟ مسعود عبدالملکي قروه
11 اقدام پزوهی چگونه توانستم اختلال رفتاري دانش آموزم را در فعاليت هاي ورزشي كاهش دهم؟ آذر شهسواري قروه
12 اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان دبيرستان شهداي بهارلو را به شركت در مراسم آغازين تشويق نمودم؟ محمداسماعيل قربان پور قروه
13 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی چگونه ضعف دانش آموزان كلاس چند پايه ي روستاي ناظم آباد را در روخواني و روان خواني برطرف كردم. فاطمه خواجوند قروه
14 اقدام پژوهی معلمان دبیرستان تاريخ وادبيات پيشينه ي ادب و فرهنگ ملت ايران ماريه اردلاني موچش
15 اقدام پژوهی معلمان چگونه مي توانم رفتار بي نظمي را در دو نفر از دانش آموزان كاهش دهم؟ شهلا عبدالملكي قروه
16 اقدام پژوهی معلمان چگونه توانستم اضطراب امتحاني دانش آموز پايه چهارم را از بين ببرم ؟ علي اوسط عزتي کراني
17 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی چگونه توانستم در مدارس چند پايه روستايي كارگاه فعاليت مكمل وفوق برنامه داير نمايم ؟ قاسم فرج الهي مجد کراني
18 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی با موضوع چگونه توانستم درس انشاء را بهبود ببخشم؟ عليرضا سودمند کراني
19 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی درمان اضطراب امتحان دانش اموز جميله خادمي سقز
20 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی  با موضوع راه هاي بهبود افسردگي دريك دانش آموز فخريه بسطامي بيجار
21 اقدام پژوهی چگونه توانستم ازطريق ارزشيابي مستمرميانگين نمرات ماهانه دانش آموزان را ارتقاء دهم؟ شمس الله عباسي سريش آباد
22 چگونه توانستم ميانگين قبولي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور نور منطقه سريش آباد را در دروس نهايي سال سوم متوسطه افزايش دهم؟ فقيهه دهقان سريش آباد
23 اقدام پژوهی دبیرستان چگونه توانستم دانش آموزان را به انجام تكاليف رياضي ترغيب نمايم ؟ صفيه مالكي قروه
24 اقدام پژوهی ابتدایی بررسي علل ناسازگاري دانش آموز پايه سوم و كنترل نظم و انضباط در مدرسه طاهره ملابابائي کراني
25 اقدام پژوهی متوسطه اول چگونه توانستيم يك دانش آموز گوشه گير ميتلا به سندرم دان را به درس و زندگي اميدوار و علاقه مند كنيم ؟ فاطمه فرامرزي سريش آباد
26 اقدام پژوهی متوسطه دوم چگونه توانستيم افت تحصيلي دانش آموزان سال اول و دوم دبيرستان را كاهش دهيم. ليلا فقيرزاده سريش آباد
27 چگونه توانستم تفاوت دو حرف«d» و«b»را به دانش آموزم بشناسانم .اقدام فرشته رضائي سريش آباد
28 اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات رفتاري دانش آموزان را در سرويس مدارس بهبود بخشم؟ ليلا حيدري سريش آباد
29 اقدام پژوهی لكنت انتخابي ناشي از ترس و خجالت فرحناز معزي کامياران
30 اقدام پزوهی با موضوع چگونه توانستم باايجادانگيزه وازرشيابي دانش آمو زان كلاس چندپايه را به مطالعه علاقه مندكنم حيدر حبيبي سريش آباد
31 چگونه توانستيم اقدام پژوهي را ، اقدام پژوهي نماييم؟ (راهكارهاي افزايش علاقه مندي همكاران به برنامه ي معلم پژوهنده) فرزاد حسين پناهي موچش
32 اقدام پژوهی با موضوع افزايش يادگيري حروف الفباي انگليسي در دانش آموزان سال اول مدرسه راهنمايي الزهرا هيرو احمدي نيا دهگلان
33 چگونه توانستم با آموزش مهارتهاي مطالعه عملكرد دانش آموزانم را در درس روانشناسي بهبود بخشم؟ نينا گنجي سريش آباد
34 چگونه توانستيم دانش آموزان پيش دانشگاهي فاطميه سريش آباد را به نماز علاقمند كنيم کلثوم عربيان سريش آباد
35

اقدام پژوهی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم ضعف املايي عباس را از بين ببرم.

مجتبي ملاولي سريش آباد
36 راهي براي بهبود آموزش فعاليت هاي آزمايشگاهي به كمك آزمايشگاه مجازي در شاخه كاردانش كامياران مسعود معتمدي کامياران
37 تأثير«فرصت 1دقيقه اي»درهنگام امتحان حرفه وفن بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه دوم راهنمايي عفت شهرستان كامياران زعفران مرادي کامياران
38 بررسي عللل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي سميرا مرادي فر کامياران
39 چگونه توانستم علاقه ي دانش آموزان دوم رياضي دبيرستان دخترانه ي شاهد را به درس شيمي (2) افزايش دهم ؟ شقايق پرتواندازان پور قروه
40 فعال سازي دانش آموزان در درس هنر جعفر احمدزاده کراني
41 چگونه توانستم مشكل اختلال گفتاري زهرا را بهبود بخشم . سيده عزيزه اجاق قروه
42 حل مشكل ناسازگاري در دانش آموز (ه-ر) انار مرادي کامياران
43 چگونه مدرسه ي راهنمايي عفت را شاداب سازيم؟ سعديه حيدري کامياران
44 چگونه مي توانيم دانش آموزان مدرسه ي پيش دانشگاهي را در فعاليت هاي مدرسه شريك سازيم ؟ فريده حيدري کامياران
45 چگونه توانستم با آموزش شيوه هاي تمركز دانش آموزانم را در فراگيري دروس ياري دهم. فردين نيكخواه سريش آباد
46 چگونه بااستفاده ازروش جامع آموزش قرآن كريم توانستم ضعف روخواني قرآن دانش آموزان سال دوم هنرستان كاردانش شبانه روزي نيمه ي شعبان رابرطرف نمايم؟ سارا قائمي قروه
47 چگونه مي توانم افت تحصيلي درس زبان و ادبيات فارسي دانش آموزان كلاسم را بهبود بخشم ؟ ليلا کمانگر قروه
48 ياددهي نظم درعمل به دانش آموزان عليرضا صادقي قروه
49 چگونه توانستيم رفتارونظم خانم الف دانش آموزپايه دوم راهنمايي قدس رابهبود بخشيم‏ بتول ميهمي سريش آباد
50 توانستم دانش آموز شلوغم رامسؤليت پذير كنم. مهين آوج بيجار
51 چگونه توانستم سبب فعال سازي كلاس علوم تجربي شوم؟ حجت الله عبدالملكي قروه
52 چگونه توانستم عملكرد تحصيلي و رفتاري يك دانش آموز پايه دوم با مشكل adhd را بهبود بخشم شوبو مالك سنندج ناحیه 2
53 چگونه توانستم دانش آموزان پايه چهارم و پنجم آموزشگاهم را به امر تحقيق و پزوهش ترغيب نمايم ليلان عبدالملکي قروه
54 چگونه ي توانيم دانش آموزان را به انتخاب رشته تحصيلي منا سب هدايت كنيم ؟ خديجه پرکار زيويه
55 چگونه مي توان به دانش آموز تيز هوش كمك كرد ؟ فاطمه قاسمي فر کراني
56 حل مشكل يادگيري دانش آموزان در درس جغرافياي سال اول راهنمايي بخش نواحي آب و هوايي ايران شيوا احمدي کراني
57 چگونه توانستيم زنگ هاي تفريح و ساعات بيكاري دانش آموزان را با نشاط كنيم؟ معصومه سميعي قروه
58 چگونه مي توانم مشكل كلي نگري دنيا را در املا حل كنم ؟ مهين غلامي کامياران
59 چگونه توانستم تفاوت هاي آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس را بيابم. بديعه ذكريائي موچش
60 ارائه راهكارهايي جهت افزايش تجارب يادگيري دانش آموزان آموزشگاه راهنمايي روستاي قجر در درس علوم تجربي در سال تحصيلي 89-88 عباس مبتدي ديواندره
61 فعال سازي دانش آموزان در درس پرورشي بنفشه كلهري کامياران
62 بررسي تاثير برنامه هاي مركز پيش دانشگاهي امير كبير در آماده سازي دانش آموزان جهت كنكور سراسري ارسلان خسروپور سنندج ناحیه 2
63 علل بي انگيزه بودن مريم در مدرسه و تاثير نظارت اوليا ءدانش اموز و مدرسه بر عملكرد او کژال شكيبا کلاترزان
64 چگونه مي توانم مسائل انضباطي دلنيا قاضي دانش آموز پايه سوم رابهبود ببخشم ؟ فرشته تابعي کامياران
65 موضوع: ايجاد انگيزه و افزايش علاقه در دانش آموزان در درس زبان فارسي سيده محبوبه سيدفاتحي بيجار
66 موضوع : فعال سازي و افزايش انگيزه ي دانش آموزان سال اول دبيرستان فاطميه ي 2 در درس فيزيك زهرا الونديان بيجار
67 عنوان اقدام پژوهي رفع اضطراب و نگراني دانش آموز سال سوم شعيب از شركت در جلسه امتحان تا او نيز بتواند مانند يك دانش آموز در جلسه امتحان حضور يابد. هادي محمديان سروآباد
68 چگونه توانستم بي دقتي و عدم تمركز و علاقه به انجام تكاليف را در كيميا رفع كنم ثروت هاشمي سقز
69 تحولي در يادگيري زبان انگليسي شراره سليماني کامياران
70 چگونه توانستم مهارت روخواني و روان خواني قرآن را در دانش آموزان پايه دوم خود تقويت كنم؟ کبري اعظمي نژاد سنندج ناحیه 2
71 چگونه مي توانم تفهيم "حركت شناسي "در فيزيك (2) را بهبود بخشم ؟ مهوش سهرابي سقز
72 از رشد تا رشد شهلا غلامي کامياران
73 چگونه مي توانيم دانش آموزان سال اوّل راهنمايي را در درس انشا فعّال و علاقه مند سازيم؟ نرگس اويسي سنندج ناحیه 2
74 چگونه مي توانم دانش آموزي را كه بر اثر مشكلات خانوادگي منزوي و دلسرد از درس و مدرسه شده است، كمك نمايم؟ سپيده صفاريان سنندج ناحیه 2
75 چگونه دانش آموز گوشه گير و منزوي مدرسه ام را به شاگردي با نشاط و اجتماعي تغيير داده ام؟ زهره اسدي قروه
76 بررسي راهبرد هاي افزايش انگيزه دانش آموزان يك كلاس پايه ي پنجم ابتدايي در منطقه كلاترزان به مطالعه ي مجلات رشد گلاله سعدپناه کلاترزان
77 درمان اختلالات املاءنويسي ولي مراديان کامياران
78 چگونه مي توانم تفهيم « انواع واكنش ها » در شيمي(3) را بهبود بخشم ؟ عطاالله سهرابي سقز
79 بررسي نارسايي هاي نظام ارزشيابي دوره متوسطه جمال قادرمزي دهگلان
80 چگونه از طريق نظام 5 اس ، توانستم آراستگي را در هنرستان كيميا ايجاد و حفظ نمايم؟ مهرانگيز آدمي سنندج ناحیه 1
81 چگونگي افزايش علاقه و انگيزه دانش آموزان به درس علوم تجربي با استفاده از امكانات كمك آموزشي و نرم افزارهاي آموزشي با رويكرد ساختن گرايي ابراهيم آتشكار سنندج ناحیه 2
82 درمان قرينه نويسي(مربوط به اختلال نوشتن ) ثريا سبحاني زاد مريوان
83 فعالسازي هنرجويان پايه دوم رشته مديريت و برنامه ريزي امور خانواده هنرستان كاردانش بعثت شهر دهگلان در بخش تئوري دروس مهارتي در سالتحصيلي 89-88 ليلا باباخاني دهگلان
84 چگونه توانستيم صندوق سبز مدرسه را فعال سازيم ؟ سيده منصوره بياتي قروه
85

اقدام پژوهی چگونگي فعالسازي درس املا

ناهيد حنيفي کراني
86 چگونه مي توانيم مشكل ضعف و عدم علاقه ي دانش آموزان دوم راهنمايي را در درس عربي برطرف كنيم؟ سيده سميه سجادي سروآباد
87 چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول را نسبت به درس عربي علاقمند سازم ليلا ملاولي موچش
88 پروژه ي اقدام پژوهي آمنه عبداللهي سقز
89 تاثيرپيگيري مداوم مسائل درسي واخلاقي فردي پايه دوم - كلاس 3 نسرين محمدي کامياران
90 چگونه با طراحي آموزشي يادگيري دانش اموز نابينا و ناشنوايم را تسهيل كردم آريا شهسواري سنندج ناحیه 2
91 اقدام پژوهی ارائه ي راهكارهايي براي تقويت درس رياضي آرمان محمدي سماني موچش
92 فعال سازي دانش آموزان در امر تحقيق كردن در درس حرفه وفن مريم عظيمي سروآباد
93 چگونه توانستم كلاس علوم تجربي را به كلاس پوياتر ومفيدتري تبديل كنم سحر دانائي كويك موچش
94 معلم پژوهنده: اصلاح بد خطي و غلط نويسي يكي از دانش آموزان پايه ي چهارم مهناز منتشلو کلاترزان
95 بررسي علل عدم تمايل دانش آموزان عينكي به استفاده مستمر از آن آرزو شيرواني کامياران
96 چگونه ترس واضطراب دانش آموزان پايه اول ابتدايي رادردرس املا كاهش دهيم؟ عيسي قادري سروآباد
97 چگونه ميتوانم انگيزه تحصيلي دانشآموزان كلاسم را افزايش دهم؟ سيده زهرا موسوي جم قروه
98 چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به املا علاقمند كنم ؟ هوشنگ بختيار قروه
99 تاثير يادگيري مشاركتي و فناوري اطلاعات درتدريس تعليمات ديني عدنان گويلي كيلانه سنندج ناحیه 1
100 چگونه وضعيت املاي شب بو محمدي دانش آموز پايه دوم راهنمايي را بهبود بخشم بتول ابراهيمي کامياران
101 كاهش افت تحصيلي پايه اول متوسطه در درس شيمي در دبيرستان زينبيه اکرم مرادي کراني
102 چگونه مي توانيم قلب ها را فرصت حضور دهيم مريم فاطمي ناير موچش
103 چگونه توانستم ميان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه، كلاس (اول 1) و نماز پيوند برقرار كنم . آرا بهمني شايگان قروه
104 بررسي راههاي فعال سازي دانش آموزان سال دوم متوسطه در درس آمادگي دفاعي. عطاالله گنجي خضرلك ديواندره
105 آموزش مهارت برقراري ارتباط موثر به منظور افزايش رفتارهاي سازشي و كاهش تفاوت هاي داش آموز ديرآموز داراي نقص بينايي با ساير دانش آموزان رويا سليماني سنندج ناحیه 2
106 چگونه توانستم :اختلال جسماني كردن درد را با منشاء رواني در مينا درمان كنم ثريا مرادي موچش
107 چگونه مي توانم مشكل رفتاري دو نفر از دانش آموزان كلاس چهارم را رفع كنم؟ مژده سجادي دهگلان
108

اقدام پژوهی دبیران چگونه ميتوانم نارسانويسي دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

ليلا وكيلي قصريان موچش
109 استفاده از ماكت و بوم و فعاليتهاي غير درسي براي تفهيم و علاقه ي بيشتر دانش آموزان دوره ي متوسطه به در س دين و زندگي لیلا مجاور کامياران
110 «چگونه توانستيم در دانش آموزان سال اول راهنمايي عدالت جهت شركت در كلاسهاي جبراني رغبت ايجاد كنيم » فاطمه اله كرمي سريش آباد
111 اقدام پژوهی معلمان با موضوع چگونه توانستم بد خطي دانش اموز كلاسم را بهبود بخشم فرنگيس جعفري قروه
112 چگونه توانستم وضعيت تحصيلي دانش آموزانم را ارتقاء دهم؟ عليرضا قاسمي قروه
113 چگونه ميتوان درس قرآن پايه اول راهنمايي را جذاب تر كرد؟ زهرا ايرجي سقز
114 چگونه دانش آموز ( سينا ) پايه آمادگي را به كلاس و دبستان علاقه مند نمودم ثريا كريمي قروه
115 چگونه مشكل خواندن و نوشتن را در پايه پنجم مي توان بهبود بخشيد. ثريا کريمي سقز
116 چگونه توانستم يادگيري مفهوم "پايستگي انرژي" را دردانش آموزان سال اول دبيرستان بهبود ببخشم ؟ محمد مستوفي قروه
117 (( چگونه توانستم با استفاده از روش تدريس مشاركتي با بكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات دانش آموزان را به درس تاريخ علاقه مند سازم)) ماريا اردلان کامياران
118 چگونه بتوان از انشاء ونگارشي خوب بهره مند شد ؟ مولود يوسفي کامياران
119 ايجاد انگيزه و تقويت تلفظ صحيح لغات انگليسي هانيه پيري موچش
120 چگونه مي توانم بي علاقگي وافت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه رادردرس عربي برطرف سازم؟ روناک حسيني سروآباد
121 تاثيرتغذيه بربهبودعملكردجسماني دانش آموزان دختر پرستو باتماني کامياران
122 اقدام پژوهی معلمان خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني  
123 اقدام پژوهی با موضوع خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني سقز
124 چگونه توانستم دانش آموزان دوره ي متوسطه را به مشاركت در تدريس تاريخ ادبيات ترغيب كنم اختر اخدر موچش
125 اقدام پزوهی چگونه توانستم سطح نمرات وانگيزه دانش آموزان رادر درس تاريخ ادبيات افزايش دهم پرستو محمدي موچش
126 چگونه با ورزش و توجه ، ضعف تحصيلي سميه را برطرف كردم ؟ محمدامين مينائي زيويه
127 اقدام پژوهی مدرسه ي شاد ودانش آموزان با انگيزه شريفه قيصر بيجار
128 چگونه توانستم مشاركت اولياء و دبيران آموزشگاه شهيد فهميده را در امور مربوط به تربيت دانش آموزان جهت حل پاره اي از مشكلات تربيتي آنان جلب كنم؟ جواد آقامحمدي ديواندره
129 چگونه توانستم افت تحصيلي هشت نفر از دانش آموزانم در پايه سوم راهنمايي در درس علوم تجربي را بهبود بخشم. سعيد صيادي ديواندره
130 بررسي علل ضعف دانش آموزان در درس انشاء حسيبه همت بلند مريوان
131 اقدام پژوهی چگونه كلاسي شاد وفعال داشته باشيم ؟ نرگس بابايي سنندج ناحیه 2
132 چگونه مي توانم به دانش آموزانم مهارت مديريت زمان «بهره وري درست وبهينه از زمان »را آموزش دهم نميرا كاظمي سنندج ناحیه 1
133 راهكارهايي براي كاهش افت تحصيلي دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي قجر درامور آموزشي وپرورشي در سال تحصيلي 89-88 سيدفاروق شيخ احمدي ديواندره
134 چگونه مشكلات املايي و نگارش دانشآموزانم را برطرف نمودم؟ سميه اخگر سروآباد
135 چگونه توانستم مشكل وابستگي شديدعاطفي دانش آموزم «چنور» ( دانش آموزسال اول متوسطه )را به دبيررياضيش كاهش دهم اعظم باب الحوائجي موچش
136 چگونگي افزايش توجه و تمركز در دانشآموز بيشفعال(a.d.h.d) پايهي دوم ابتدايي پريسا زحمتي حسيني سنندج ناحیه 2
137 اقدام پژوهی تسهيل سازي نكات زباني و ادبي درس ادبيات فارسي صدري سجادي سروآباد
138 اقدام پژوهی چگونه به يك دانش آموز الكن كمك كرديم ؟ تيمور عليخاني کامياران
139 بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس در دانشآموزان بزرگسال مجتمع بزرگسالان ايثارگران حضرت زينب (س) فاطمه سلمي فقيهي سنندج ناحیه 2
140 اقدام پژوهی چگونه ضعف يا افت تحصيلي آموزشگاه را جبران نمودم رحيم يعقوبي سروآباد
141 اقدام پژوهی چگونه توانستم دانشآموزانم را در درس هنر فعّال سازم لقمان علايي سقز
142 چگونه مي توان انگيزه دانش آموزان پسر را به فعاليتهاي عملي واحد پوشاك درس حرفه وفن افزايش داد؟ بهاره محمدي کلاترزان
143 افزايش اعتماد به نفس ناهيد صادقي فرد سروآباد
144 چگونه مي توانم اضطراب واسترس كنفرانس دادن را در بعضي از دانش آموزان كلاس كاهش دهم. شرمين شادكام سروآباد
145

اقدام پژوهی دفتر نمره هاي كوچك براي معلمان كوچك

حکيم رحيم زاده بانه
146 چگونه توانستم دانش آموزان سال سوم رشته ي حسابداري را بادرس رياضيات امور مالي آشتي دهم ناهيد بهمني موچش
147 چگونه توانستم شوراي معلمان آموزشگاه خويش را فعال سازم.اقدام پژوهی شراره رحيمي کلاترزان
148 افزايش مديريت مشاركتي دراموراداري آموزش و پرورش ديواندره در سال تحصيلي 89/88 سيدفرهاد حسيني ديواندره
149 چگونه مي توانم علاقه ي دانش آموزان سال دوم راهنمايي مدرسه ي راهنمايي اسدآبادي را به درس عربي افزايش دهم؟ فرحناز بدرودياني سنندج ناحیه 1
150 راهكارهاي كاهش وابستگي عاطفي سه دانش آموز به خانواده در مدرسه شبانه روزي هدايت حسني کراني
151 چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي روستاي بوريدر را حل كردم دلير قادري سروآباد
152 چگونگي ترغيب دانش آموزان پايه پنجم مدرسه ي نوربه كتاب خواني الهه محمدي کامياران
153 اقدام پژوهی عامل اصلي ضعف تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي مولوي بشير کامياران
154 اقدام پژوهی چگونه مي توانيم كلاس زبان فارسي اول متوسطه را پربارتر كنيم بهار خوشيني سروآباد
155 عنوان: اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي adhd در كودكان استثنايي فروغ حسيني سنندج ناحیه 2
156 « چگونه مي توانم علاقه دانش آموزان كلاس دوم تجربي را به درس زيست شناسي و آزمايشگاه (1) افزايش دهيم ؟» دلبر احمدي کامياران
157 چگونه توانستم دانش آموزان را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم سيدمحمد سيدشكري بيجار
158 اقدام پژوهی برتر چگونه توانستم ضعف دانش آموزان را در درس املا تقويت كنم؟ هادي پيره سروآباد
159 اقدام پژوهی برتر فعال سازي شوراي معلمان حيدرعلي كاظمي بيجار
160 اقدام پژوهی های برتر كنترل نظم وانظباط در آموزشگاه محسن زارعي بيجار
161 راهكارهاي ارتقاي سلامت سازماني هنرستان كاردانش پويا ي بلبان آباد در سال تحصيلي 89-1388 بهرام محمدي دهگلان
162 اقدام پژوهی معلمان دبیرستان فعال نمودن دانش آموزان در درس انشاء زيبا سهيلي دهگلان
163 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی رفع ناسازگاري يك دانش آموز هنرستان كار دانش سيدمحمدمعد ابراهيمي سروآباد
164 جگونه توانستم مشكل درس اجتماعي (جغرافيا)را برطرف كنم فروزان وفائي سنندج ناحیه 1
165 اقدام پزوهی ابتدایی علل و راهكارهاي بدخطي دانش آموزان چيست؟ انور فرج زاده زيويه
166 بهبود رابطه عاطفي برخي از همكاران و دانش آموزان شهلا اسدي سنندج ناحیه 1
167 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی تغذيه درست همراه با سلامتي فرعه محمدي مريوان
168 چگونه نظام پيشنهادات را در كلاس چهارم ابتدايي اجرا نمودم. نشمين شريعتي سنندج ناحیه 2
169 بررسي و تقويت املاي فارسي اول ابتدايي در كلاس چند پايه ي آموزشگاه قهرآباد حومه منوچهر خياط سقز
170 چگونه مي توانم توانايي دانش آموزا ن پايه ي اول در روستا را در حل مسائل خصوصا مسائل رياضي افزايش دهم؟ سيده فاطمه عبداللهي کلاترزان
171 راههاي فعالي سازي دانش آموزان روستاي ميانه در درس رياضي در سال تحصيلي 89-88 اسعد مرادي کلاترزان
172 راههاي برطرف كردن مشكلات برخي از دانش آموزان در درس انشاء خديجه مقني اصفهاني دهگلان
173 راهكارهايي براي افزايش انگيزه ي تحصيلي در دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي قجر نسبت به درس پرورشي در سال تحصيلي 89-88 نادر حسين پناهي دهگلان
174 همه به من مي گويند كودكي نا سازگارم چگونه مي توانم تعامل با ديگران و تعادل راواني خود را به دست آورم ؟ صادق سعيدي دهگلان
175 اقدام پژوهی معلمان تاثير جزوه ي درسي بر يادگيري مطالب حسابداري شركتها زيبا شريفي کامياران
176 اقدام پژوهی معلمان بررسي علل ناخن جويدن و راههاي كاهش و ترك آن شيدا مندمي مريوان
177 اقدام پزوهی معلمان بررسي روش هاي پيشرفت دانش آموزان ضعيف در كلاس احمد اسدي کراني
 

هر ساله در سطح آموزش و پرورش استان شهرکرد ، برنامه معلم پژوهنده با اهداف زیر اجرا می‌گردد:

  • گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش
  • تقويت خودباوري در بين دست اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پرورش
  • فراهم ساختن زمينه‌هاي ارتقاء دانش و بازآموزي كاركنان آموزش و پرورش از طريق درگير كردن آنان با «پژوهش در عمل»
  • كاهش مشكلات ناشي از كاربرد يافته‌هاي پژوهشي متداول و دانشگاهي توسط معلمان
  • مستندسازي تجربه‌هاي مفيد معلمان براي استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورش

اقدام پژوهی معلمان ابتدایی - متوسطه اول - متوسطه دوم در قالب فایل ورد

کمیسیون‌ و کمیته‌های تخصصی اقدام پژوهی معلمان

کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات به منظور تسهیل در تصمیم‌گیری، ارزیابی تخصصی پیشنهاده‌ها و طرح‌های پژوهشی، بررسی و انتخاب اولویت‌های پژوهشی، مشورت و ارائه راهنمایی به پژوهشگران، زیر نظر شورای تحقیقات تشکیل شده‌است. اعضای کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات متشکل از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت در استان است. دبیرخانه آن مستقر در گروه تحقیق و پژوهش بوده و بر حسب موضوع، به صورت هفتگی، یک یا دو بار تشکیل جلسه می‌دهد.

شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش از کلیه علاقه‌مندان جهت عضویت و تشکیل کمیته‌های تخصصی، زیر نظر کمیسیون تخصصی، دعوت به‌عمل می‌آورد. علاقه‌مندانی که دارای مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های تخصصی علوم پایه، علوم تجربی، و علوم انسانی، اعم از دروس تخصصی تدریسی در مدارس، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت، اقتصاد، و . . . می‌باشند، می‌توانند درخواست عضویت نمایند. برای این کار، کافیست به سامانه وارد شده و به مدیر سامانه پیغام بفرستند.

— اقدام پژوهی فهرست کمیسیون و کمیته‌های تخصصی—

شورای تحقیقات

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در مراکز آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت، هدایت فعالیت‌های پژوهشی، و دستیابی به راه حل‌های مناسب برای مشکلات آموزش و پرورش در سطح استان شهرکرد ، شورای تحقیقات تشکیل شده‌است، تا بتواند با برنامه‌ریزی، تصویب طرح‌های پژوهشی، شناسایی ظرفیت علمی استان، نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی شهرستان‌ها و مناطق، اهداف فعالیت‌های پژوهشی را تحقق بخشد.
جلسات شورای تحقیقات هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد.

تمديد مجدد ارسال گزارشات اقدام پژوهي تا 5 تيرماه

دانلود اقدام پژوهی 

با عنایت به درخواست رابطین محترم تحقیقات و برخی همکاران نسبت به تمدید مهلت ارسال گزارش های اقدام پژوهی از طریق سامانه، دبیرخانه استانی معلم پژوهنده تاریخ ارسال گزارشات را تا روز شنبه 5تیرماه تمدید نمود. بدیهی است مهلت مقرر قابل تمدید نبوده و از رابطین محترم تحقیقات درخواست می گردد ترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران پژوهشگر بتوانند گزارش های خود را تا پایان مهلت مقرر ارائه نمایند

برگزاري كارگاه آموزشي اقدام پژوهي معلمان با حضور دكتر قاسمي پويا

 
گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان شهرکرد در نظر دارد همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش کارگاه آموزشی اقدام پژوهی را با حضور آقای دکتر اقبال قاسمی پویا از اساتید برجسته اقدام پژوهی کشور برگزار نماید. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 8 دی ماه 97 از ساعت 14 الی 16 در آمفی تئاتر باشگاه فرهنگیان حضور داشته باشند.
دکتر اقبال قاسمی پویا دارای مدرک دکترای تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش از دانشگاه تهران بوده که دارای 7 کتاب تالیفی، 5 ترجمه کتاب و دهها مقاله و مصاحبه در سیمنارهای علمی معتبر و بین المللی می باشند. ایشان ضمن تدریس در مراکز دانشگاهی همچون دانشگاه تهران، شهید بهشتی و تربیت معلم، عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش بوده و در زمینه پژوهش های علوم تربیتی خدمات ارزنده ای به جامعه تعلیم و تربیت ارائه داده اند. وی از جمله اساتید برجسته و صاحب نظر در زمینه اقدام پژوهی در آموزش و پرورش می باشند که دوره ها و کارگاههای آموزشی متعددی در کشور برگزار نموده اند. جهت آشنایی بیشتر با ایشان بر روی لینک کلیک نمائید

برگزاري همايش تجليل از پژوهشگران و معلمان پژوهنده 

به منظور گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از معلمان پژوهنده و پژوهشگران فرهنگی، همایش تجلیل از پژوهشگران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور پژوهشگران، روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق و مدیرکل و معاونین اداره کل و نیز مهمان ویژه جناب آقای دکتر قاسمی پویا برگزار گردید که به تمامی راه یافتگان استانی سیزدهمین برنامه معلم پژوهنده لوح تقدیر اهداء و به هشتاد نفر از برگزیدگان هدایایی تقدیم گردید. در این همایش ضمن تجلیل از پژوهشگران فرهنگی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بر اشاعه فرهنگ پژوهش و گسترش بیشتر برنامه معلم پژوهنده تاکید نمودند

حمايت از فرهنگيان صاحب مقالات علمي

 
شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کردستان به منظور ارج نهادن به خدمات علمی فرهنگیان و گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی در سطح استان از فرهنگیان صاحب مقالات علمی و پژوهشی حمایت می نماید. همکاران فرهنگی در صورت داشتن مقالات علمی و پژوهشی معتبر چاپ شده در مجلات و ژورنال های معتبر و یا ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی منتشر شده در سال 98 می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود بر اساس نامه شماره 5302/67110/641 مورخ 28/10/98 درخواست حمایت نمایند.
میزان حمایت به قرار زیر است:

الف) مقالات چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی ISI, ISC)) مبلغ 3000000ریال حق التالیف به انضمام تقدیر نامه کتبی مدیر کل

ب) مقالات چاپ مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی،علمی ـ ترویجی و کتابهای مرجع(فرهنگ ها و دانشنامه ها و ...) یا پذیرش مقاله درکنفرانس های بین المللی و ملی مبلغ 2500000ریال حق التالیف به انضمام تقدیر نامه کتبی مدیر کل

ابلاغ شيوه نامه بیستمین دوره برنامه معلم پژوهنده

 

به منظور گشترش فرهنگ پژوهش در میان فرهنگیان و رفع تنگانهای آموزشی، پرورشی و اداری، شیوه نامه چهاردهمین برنامه معلم پژوهنده سال تحصیلی 90-89 ابلاغ گردید. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مشوق های انگیزشی برای پژوهشگران، مدیران، رابطین تحقیقات و روسای ادارات به قرار زیر تعیین نموده است:

درب اتوماتیک

درخصوص حمایت مالی از برنامه اقدام پژوهی بیستم:

الف) مقررشد کلیه معلمان پژوهنده راه یافته به مرحله استانی مورد تشویق کتبی مدیرکل قرار گرفته و به افرادی که 120تا140امتیاز را کسب نموده مبلغ 1500000 ریال، 150تا 179 امتیاز  مبلغ 2200000ریال و180تا200 امتیاز  مبلغ   2800000 ریال درقالب قرارداد پژوهشی پرداخت گردد.

ب) درخصوص نحوه تشویق رابطین و روسای ادارات: درصورتیکه افزایش کمی نسبت به سال گذشته 10درصد باشند (تشویق کتبی مدیرکل و500000ریال) 20درصد ( تشویق کتبی مدیرکل با1000000ریال )30 درصد (تشویق کتبی مدیرکل با 1500000) و افزایش کیفی طرح ها 2طرح (تشویق کتبی مدیرکل و1000000ریال)، 3طرح (تشویق کتبی مدیرکل و1500000ریال) 4طرح وبیشتر (تشویق کتبی مدیرکل و2000000ریال)

ج) در خصوص نحوه تشویق مدیران مدارس: ارایه یک طرح در مدرسه و راه یافته به مرحله استانی(تشویق توسط رییس شهرستان )، ارائه2 طرح راه یافته به مرحله استانی در مدرسه (تشویق مدیرکل و50000ریال) و ارایه 3طرح راه یافته به مرحله استانی درمدرسه (تشویق مدیرکل و1000000ریال)

در خصوص حمایت اداری نیز با تصویب شورای آموزش و پرورش استان، به پژوهشگران در عرصه اقدام پژوهی امتیازاتی در ارزشیابی سالانه، سازماندهی و انتقالی داخل استان تعلق خواهد گرفت